top of page

Embodied Architecture Team

DIRECTORS: Eugene Wang, Chenchen Lu

PROJECT LEADS: Jiajian Min, Anna Borou Yu

ACADEMIC CONSULTANTS: Chang Liu, Nan Wang, Zhuonan Wang, Hui Fang, Zhongming Tang, Huizhong Bin, Aibin Yan, Jie Zhu, Suhyoung Sung, Yangxing Huang, Bo Sun, Yao Ding, Qin Zhang

RESEARCH: Chenchen Lu, Icey Lin, April Peng, Sophie Lei

VISUAL ART LEAD:Curry Sicong Tian

VISUAL ART: Jinjun Zhu(3d,vfx), Xiaoyan Li(3d,vfx), Reraner Yetong Xin(3d), Haofan Liu(3d,TD), Tong Wu(3d), Yujia Chen(3d)

3D MODELING: Jiajian Min, Sébastien Labrunie, Daoru Wang, Biru Cao, Seph Li, Wenbo Xiang, Ruijia Zhang

SOUND DESIGN: Chenchen Lu, Jie Zhu

EDITING: Chenchen Lu, Jinjun Zhu

EXHIBITION DESIGN: Jiajian Min, Anna Borou Yu, Yingxuan Ma, Chunfeng Yang, Yangsun Lim, Seph Li, Yutong Jiang, Biru Cao, Wenbo Xiang, Xinru Liu, Paul Zhou

EXHIBITION MANAGEMENT: Jiajian Min, Simone Levine

ADMINISTRATION: Lorna Desiree Campos

PUBLIC PROGRAM: Alina Yijia Yang, Elaine Yilin Huang, Simone Levine, Sabrina Chen, Julia Qingye Wang

TECHNICAL CONSULTANTS: Jeff Grantz, Shaoyu Su, Jake Xi Wang, Dan Beedy, Ben Vandonkelaar, Wenhua Shi

Collaborative Institutions

Tsinghua University | School of Architecture

Inner Mongolia University of Technology | School of Architecture

Special Thanks

Beijing Normal University | Art and Media College

Institution of The Preservation of Ancient Architecture and Murals, Shanxi Province, China

Museum of Architecture, Shanxi Province, China

Shandong University | School of History and Culture

Tianjin University | School of Architecture

Chongqing University | School of Architecture

Shenzhen Museum

Rhymoi Music

bottom of page